02:45
04-10-2017

Ecologische en economische ondergrondse parking

De bovengrondse openbare parking aan Dienstweg Havengeul in Nieuwpoort-Bad moest plaats ruimen voor een ondergrondse parking met maar liefst 682 plaatsen. Op die manier kon het bestaande graslandpark uitgebreid getransformeerd worden in een mooie parktuin. Dankzij het sobere en transparante ontwerp past de voetgangerstoegang perfect in deze groene omgeving.

Parking ‘Promenade’ bestaat uit twee naast elkaar liggende ondergrondse parkings met een gemeenschappelijke in- en uitrit. De kleinste heeft een grondoppervlakte van 2.500 m² en bevat 245 individuele garageboxen. De grotere beslaat ongeveer 7.500 m² en werd ingericht als openbare rotatieparking met 437 plaatsen. Beide bestaan uit twee niveaus, waarmee de benutbare oppervlakte 20.000 m² beslaat. “We hebben er vooral naar gestreefd dat mensen niet de indruk krijgen dat ze in een ondergrondse garage gedwongen worden”, vertelt ir-architect Bernard Vauterin, zaakvoerder van Vauterin-Thirry & Partners, dat instond voor de architectuur, civil engineering en technieken. “Zo zijn de in- en uitrit breder dan gewoonlijk in dergelijke garages. Door tussen de trappenhal en het parkeergedeelte grote brandwerende glaspartijen te voorzien, valt het zonlicht zelfs binnen op niveau -2. De trappen- en liftenhal bestaat bovengronds aan drie zijden uit glas en aan één zijde uit blauwe hardsteen: materialen die zich mooi in het groene park integreren.”

Positief effect
Interessant is dat het ontwerp het dankzij sectionale poorten toelaat om de rotatieparking in drie aparte delen te gebruiken, vindt Bernard Vauterin. “Op die manier moet buiten het seizoen maar een derde van de parking verlicht, bewaakt en schoongemaakt worden, wat uiteraard een positief ecologische en economische effect heeft. De constructie is nagenoeg volledig gerealiseerd in beton, waarvan 11.600 m³ ter plaatse gestort is. Daarnaast werkten we maximaal met prefab kolommen, balken, betonplaten, voorgespannen gewelven en zelfs muren. Tot slot nog dit: de rotatieparking kreeg grote overspanningen, die door middel van voorgespannen gewelven en een minimum aan kolommen gerealiseerd werden. Dit zorgt ervoor dat je vanuit alle hoeken van de parking een totaaloverzicht hebt.”

Erg krappe planning
Begin januari 2016 startten de beschoeiingswerken met secanspalen en soilmixwanden. Daarbij werd meer dan 65.000 m³ zand en bijna 5.000 m³ teelaarde uitgegraven. De garage omvat ongeveer 735 lm beschoeiingswanden met een gemiddelde hoogte van 12, 50 meter. Voorts zijn er 585 verticale trekankers geplaatst om het opdrijven van de parking tegen te gaan. Jeroen Goethals, projectleider bij BESIX: “Het uitvoeren van dergelijke grote bouwputten gaat gepaard met een grondwaterverlaging. Vermits de milieuwetgeving alsmaar strenger wordt en de lokale fauna en flora niet mochten worden aangetast, was het een hele uitdaging om een gepast bemalingsconcept te ontwerpen. In nauw overleg met de Vlaamse Milieu Maatschappij zijn we er uiteindelijk toch in geslaagd om de bemalingsinstallatie uit te voeren met een minimale impact op de omgeving. De rest van het project was eigenlijk vrij standaard, hoewel de erg scherpe planning geen sinecure was. Op amper twaalf maanden tijd moesten we het voormalige parkeerterrein omvormen tot een operationele parking. Maar technisch complexe werken en/of krappe planningen zijn precies onze specialiteit. Bovendien maken we geen compromissen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en milieu. Met andere woorden: Parking Promenade was een kolfje naar onze hand, een project dat dankzij de optimale samenwerking met alle betrokken partijen bijzonder aangenaam en constructief verliep.”


Participanten aan het woord

G. Smeyers – Bemaling
Gezien de vochtige ondergrond konden de constructiewerken van Parking Promenade niet starten zonder dat de bouwputten drooggezet waren. Deze taak was voorbehouden aan G. Smeyers uit Zandhoven, een firma die zich specialiseert in de bronbemaling van bouwputten en sleuven. Bestuurder René Lambrechts. “Onze sterkte is dat we over een eigen studiedienst beschikken die zelf het ontwerp van de uit te voeren bemaling maakt. Dankzij een 3D-computersimulatiemodel kunnen we ook de impact van de bemaling op de omgeving in kaart brengen en eventuele schadelijke gevolgen voor omliggende gebouwen detecteren. Indien nodig, stellen we zelf voor om waterremmende schermen aan te brengen, een retourbemaling uit te voeren …” Dankzij deze totaalaanpak wordt G. Smeyers ingeschakeld voor tal van projecten in heel België, en dus ook voor Parking Promenade. René Lambrechts: “De bouwput van 21 x 145 lm van Parking 2 moest tot 8 meter onder het maaiveld drooggezet worden, en die van Parking 3 – 113 x 65 lm – tot op 9 meter. Hiertoe hebben we vijftien dieptebronnen geboord, uitgerust met onderwaterpompen die op een ringcollector aangesloten zijn. Het opgepompte water werd afgevoerd en in de naastgelegen  havengeul geloosd. De vrees bestond dat overmatig pompen zou leiden tot verzilting van de zone rondom de parking – de bemaling zou immers ook brak water van de havengeul aantrekken. Vandaar dat we het debiet van opgepompt grondwater moesten minimaliseren. We rustten elke dieptebron daarom bijkomend uit met een automatische sturing die de pompen liet stilvallen wanneer we een bepaald peil bereikten en die ze tevens opnieuw liet opstarten wanneer het grondwater tot een vooraf ingesteld peil was gestegen. Daarnaast hebben we de bronbemaling in fases afgebouwd. Op die manier kreeg het zoete grondwater de kans om opnieuw op te rukken tot tegen de havengeul.”


Technische Fiche 

Bouwheer Promotion & Building Company (Nieuwpoort)
Architect Vauterin – Thirry & partners (Roeselare-Nieuwpoort)
Hoofdaannemer Besix (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Tekst | Els Jonckheere       Beeld | Vauterin-Thirry & Partners

Bouwen aan Vlaanderen partners

Het Facilitair Bedrijf